PRIVATLIVSPOLITIK

Følgende politik til beskyttelse af privatlivets fred giver et overblik over, hvordan dine op-lysninger registreres og behandles. 

 

Med informationen, som følger, ønsker vi at give dig et overblik over, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger samt over dine rettigheder jævnfør Databeskyttelsesloven. Hvilke oplysninger, som behandles, og hvordan de vil blive brugt, afhænger af de tjenesteydelser, som der er blevet anmodet om, eller som man har truffet aftale om.

 

1. Hvem er ansvarlig for databehandling og hvem kan jeg kontakte?

 

Kontaktinformationen er som følger: 

GRENKELEASING ApS

Marielundvej 48, 3. sal

2730 Herlev, Danmark

Telefon: +45 44 52 88 10

 

Vores operationelle databeskyttelseschef kan kontaktes her:

GRENKELEASING ApS

Data protection officer

Marielundvej 48, 3. sal

2730 Herlev, Danmark

E-mail: [email protected]

 

2.  Hvilke kilder og oplysninger bruger vi? 

 

Vi behandler personoplysninger, som vi modtager fra vores kunder som en del af vores forretningsforhold. I det omfang, det er nødvendigt for vores levering af tjenesteydelser, behandler vi herudover personoplysninger, som vi kan indsamle fra offentligt tilgængelige kilder (for eksempel debitorregistre, matrikel- eller ejendomsregistre, handels- og foreningsregistre, presse, internet), eller som kommer fra vores distributionspartnere eller tredjeparter (for eksempel et kreditvurderingsbureau). Endelig behandler vi personlige oplysninger fra vores kapitalejere, kapitalejerrespræsentanter, deltagere ved vores årlige generalforsamlinger og analytikere på basis af vores lovmæssige forpligtelser.

 

De pågældende personlige oplysninger omfatter følgende:

 

 • Personlige data (navn, adresse, fødselsdag, fødested og nationalitet)
 • Kontaktinformation (telefon, e-mailadresse)
 • Verifikationsdata (for eksempel CPR-nummer, jf. § 11, stk. 2 i databeskyttelsesloven)
 • Information til autentificering (eksempelvis, et eksempel på underskrift)
 • Bestillingsinformation (for eksempel betalingsordre)
 • Data fra fuldførelsen af vores kontraktuelle forpligtelser (for eksempel salgsdata fra betalingsoverførsler)
 • Oplysninger om din økonomiske situation (for eksempel oplysninger om kreditværdighed, scoring-/rating-data, aktivkilder)
 • Salgs- og markedsføringsdata (reklamepoint inklusive), dokumentationsdata (for eksempel konsultationsreferat)
 • Data i forbindelse med kapitalejerstatus, såsom antal af kapitalandele, kapitalklasse, typer medarbejderandele eller information om vores ejerskab af kapitalandele.
 • Oplysninger relateret til den årlige generalforsamling hos GRENKELEASING ApS, såsom nummeret på den adgangsgivende billet, fuldmagter, anvisninger et cetera.

 

Desuden andre oplysninger, som er sammenlignelige med de tidligere nævnte kategorier.

 

3. Med hvilket formål behandler vi dine oplysninger, og på hvilket retsgrundlag?

 

Vi behandler personlige oplysninger i overensstemmelse med forskrifterne i den europæiske generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR") og den danske databeskyttelseslov: 

 

a. Opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6, 1, litra b i GDPR og § 6 i databeskyttelsesloven)

 

Oplysningerne behandles med det formål at levere finansielle ydelser som en del af opfyldelsen af vores kontrakter, som er indgået med vores kunder, eller for at gennemføre handlinger der ligger forud for sådanne kontrakter, hvilket gøres på anmodning. Formålene med databehandlingen er primært rettet mod det specifikke produkt (for eksempel leasing eller fordringsfinanciering) og kan omfatte, men er ikke begrænset til, behovsanalyse rådgivning og gennemførsel af pengeoverførsel. Der findes mere information om formålene med databehandling i de pågældende kontraktdokumenter og i vilkårene og betingelserne.

 

b. Som en del af afvejningen mellem interesser (Artikel 6, stk.1, litra f i GDPR og § 6 i databeskyttelsesloven)

 

I det omfang, det er nødvendigt, behandler vi dine data udover omfanget af den faktiske kontraktopfyldelse for at beskytte vores eller tredjeparters berettigede interesser:

 

Konsultering og udveksling af data med kreditvurderingsbureauer Experian, med henblik på at identificere kreditrisiko eller risiko for misligholdelse

 

For at undersøge mulige kreditrisici, risici for misligholdelse samt for at forebygge lovovertrædelser sender vi data om ansøgningen og ansøgeren til Experian, som forsyner os med data, som er registreret hos dem om dig som person i RKI og Debitor Registeret, hvis vi har dokumenteret vores berettigede interesse på en troværdig måde.

Desuden overfører vi personlige oplysninger i sammenhæng med denne kontrakt angående ansøgningen, udførelsen og afslutningen af dette forretningsforhold, såvel som data om opførsel, som ikke er omfattet af kontrakten eller er uredelig overfor Experian.

Retsgrundlaget for disse overførsler er Artikel 6 (1) (b) og Artikel 6 (1) (f) i GPDR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven. Retsgrundlaget for overførslerne er desuden Artikel 6 (1) (a) i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven. Overførsler på basis af Artikel 6 (1) (f) i GDPR må udelukkende udføres i det omfang, det er nødvendigt at beskytte vores berettigede eller tredjeparters interesser, og forudsat, at disse interesser ikke vejer tungere end interesserne eller de fundamentale rettigheder og friheder i forbindelse med oplysninger, som er underlagt beskyttelsen af personlige oplysninger.

Kreditvurderingsbureauet behandler de indsamlede oplysninger og anvender dem også til profilering (point) for at forsyne deres leverandører i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt i Schweiz og i andre lande, hvor det er gældende (hvis der er truffet tilstrækkelighedsbeslutning i Europa-Kommissionen) med information for blandt andet at foretage vurdering af kreditværdigheden af fysiske personer. De detaljerede oplysninger efter Artikel 14 i GDPR, som muliggør pseudonymiserede analyser af anvendelsen af hjemmesiden. Jævnfør Artikel 14 i GDPR kan detaljeret information om aktiviteterne i kreditvurderingsbureauet findes for det pågældende kreditvurderingsbureau i følgende link:

 

 

 • Gennemlæsning og optimering af procedurerne for kravsanalyse til den direkte kundekontakt
 • Optimering og behovsbaseret design af hjemmesiden
 • Markedsføring, markedsanalyse og holdningsanalyse forudsat, at du ikke har modsat dig anvendelsen af dine data
 • Fastholdelse af retskrav og forsvar i juridiske konflikter 
 • Sikring af IT-sikkerheden og IT-driften i vores virksomhed
 • Forebyggelse og efterforskning af lovovertrædelser
 • Videoovervågning med henblik på ejendomsretlig beskyttelse og for indsamling af bevismateriale i tilfælde af røveri og bedrageri
 • Tiltag for sikkerhed på byggepladser og fabrikker (for eksempel adgangskontrol)
 • Tiltag for ejendomsretlig beskyttelse
 • Tiltag for virksomhedens ledelse og videre udvikling af tjenesteydelser og produkter
 • Kvalitetssikring til optimering af interne forretningsprocesser

 

Vi kan kontakte dig via e-mail for at invitere dig til at anmelde vores tjenester og produkter med henblik på at indsamle din feedback og forbedre vores tjenester og produkter. Vi bruger Trustpilot A/S ("Trustpilot") som databehandler til at indsamle din feedback, hvilket betyder, at Trustpilot får adgang til dit navn, din e-mailadresse og dit referencenummer på grund af en databehandleraftale. Bemærk, at Trustpilot er selvstændig dataansvarlig, hvis du vælger at anmeldelse os på Trustpilot. Hvis du vil læse mere om, hvordan Trustpilot behandler dine data, kan du finde det i deres privatlivspolitik her.

 

 

c. På basis af dit samtykke (Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven)

 

I det omfang, du har givet os samtykke til at behandle dine personlige oplysninger til specifikke formål (for eksempel offentliggørelse af data indenfor gruppen eller analyse af betalingstransaktionsformålene), er lovligheden af denne behandling sikret på basis af dit samtykke. Et afgivet samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid. Dette gælder også, hvad angår tilbagekaldelsen af samtykkeerklæringer, som er udstedt til os før GDPR, trådte i kraft, altså før d. 25. maj 2018. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke legitimiteten af databehandlingen, som har fundet sted inden tilbagekaldelsen.
 
d. På grundlag af de lovmæssige krav (Artikel 6, stk. 1, litra c) (GDPR), berettigede interesser (Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller i offentlighedens interesse (Artikel 6, stk. 1, litra e) i GDPR), § 6 i databeskyttelsesloven.
 
Desuden er vi underlagt en række lovmæssige forpligtelser, for eksempel lovfæstede krav (for eksempel Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, samt skattelov-givningen) såvel som tilsynskrav for leasingselskaber (for eksempel Finanstilsynet). Formålene med dat-abehandlingen omfatter, men er ikke begrænset til, kreditværdighedsundersøgelsen, verificering af iden-titet og alder, forebyggelse af svig og hvidvask, opfyldelse af kravene til skattemæssig revision og regnskabsaflæggelse såvel som vurderingen og styringen af risici. 

 

4. Hvem modtager mine data?

 

Indenfor vores organisation vil de enheder, som får adgang til dine data være dem, som har brug for det for, at vi kan opfylde vores kontraktuelle og lovmæssige forpligtelser.

Vores leverandører af tjenesteydelser kan også modtage data med sådanne formål. Disse kan være i kategorier som finansielle tjenesteydelser, IT-tjenesteydelser, logistik, trykkeri- eller printtjenester, telekommunikation, gældsinddrivelse, konsulentydelser eller rådgivning såvel som salg og markedsføring.

 

Med hensyn til videregivelse af data til modtagere udenfor vores virksomhed, må vi udelukkende videregive oplysninger om dig, hvis det er lovmæssigt påkrævet, eller hvis du har givet os samtykke til at gøre det, medmindre andet fremgår i denne privatlivspolitik. Under disse omstændigheder kan modtagerne af personlige oplysninger for eksempel være følgende:

 

 • Offentlige myndigheder og institutioner (for eksempel Finanstilsynet, Hvidvasksekretariatet og skattemyndighederne) under tilstedeværelsen af en lovmæssig eller regulatorisk forpligtelse.
 • Andre institutioner indenfor finansielle tjenesteydelser eller sammenlignelige institutioner som vi overfører data til i forbindelse med vores forretningsforhold til dig (afhængigt af kontrakten, for eksempel kreditvurderingsbureauer).
 • Andre virksomheder i denne gruppe.
 • Med henblik på risikostyring på grund af lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser

 

Øvrige modtagere af data kan også være dem, til hvem du har givet dit samtykke til, at dine data kan sendes til dem.   

 

5. Overføres der oplysninger til et tredjeland eller til en international organisation?

 

En overførsel af data til organisationer i lande, som ikke er medlemmer af den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) finder sted i tilfælde af følgende omstændigheder:

 

 • Hvis dette er påkrævet for at gennemføre dine bestillinger (for eksempel betalingsordrer),
 • Hvis dette er lovmæssigt påkrævet (for eksempel for at opfylde skattemæssige indberetningsforpligtelser), eller
 • Hvis du har givet os dit samtykke.

Se nærmere om de konkrete lande og de benyttede overførselsgrundlag under de enkelte modtagere i afsnit 6.

 

6. Hvordan behandles mine oplysninger på hjemmesiden?

 

Medmindre vi meddeler andet, behandler vi dine oplysninger på vores hjemmeside, enten for at handle på din anmodning (Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR eller på grundlag af vores berettigede interesser Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR), jf. § 6 i databeskyttelsesloven, på følgende måde:

 

a. Anvendelsesoplysninger

 

Hver gang, du går ind på en side og henter en fil, gemmes der ved denne proces automatisk generelle oplysninger på en logfil. Lagringen er udelukkende systemrelateret og tjener kun statistiske formål eller bruges til at indberette lovovertrædelser under ekstraordinære omstændigheder.

 

Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores hjemmesider og til at kunne præsentere indhold, som er tilpasset dine interesser på de forskellige steder på internettet og på flere enheder. Anvendelsesoplysninger sammenlægges ikke med personlige oplysninger som en del af denne proces. Hvis du beslutter at give os dine oplysninger, vil disse data blive sikkerhedskopieret på en sikker måde under indførselsprocessen. Det samme gælder lagringen i vores system. Vi gemmer din IP-adresse af hensyn til sikkerheden. Man kan få adgang til den, hvis der er tale om legitim interesse.

 

Vi lagrer ikke din browserhistorie. Der forekommer ingen dataoverførsel til tredjeparter eller nogen anden evaluering medmindre der er en lovmæssig forpligtelse til det.

 

Helt detaljeret gemmes følgende registrering af data ved hver tilgang, de tilgås:

 

 • Den anvendte enhed
 • Navnet på den fil, som tilgås
 • Dato og tidspunkt for tilgangen
 • Tidszone
 • Den overførte datavolumen
 • Rapportering, om tilgangen lykkedes
 • Beskrivelse af den anvendte browsertype
 • Det anvendte operativsystem
 • Den hjemmeside, som blev besøgt inden
 • Udbyder
 • Brugerens IP-adresse

 

b. Kontaktformularer og andre forespørgsler

 

For at rådgive dig bedst muligt som en del af anmodningen via vores kontaktformularer vil den virksomhed i koncernen, som passer bedst som svar på din anmodning, blive identificeret efter at der er blevet spurgt om dine specifikke interesser øverst på siden. Hvis du kontakter os (for eksempel via kontaktformularer), vil den valgte virksomhed gemme dine data for at behandle din anmodning (Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven) eller for det tilfælde, at der er brug for yderligere korrespondance. 

 

Hvis flere virksomheder er anført her, vil de behandle dine personlige oplysninger som  fælles dataansvarlige, som defineret Artikel 26 i GDPR.  Der kan opnås yderligere information om fælles dataansvarlighed ved at sende en e-mail til [email protected].

Hvis du giver os specifikke informationer om dine behov eller om din person i forbindelse med andre forespørgsler (f.eks. under vores leastingtest), gemmer vi oplysningerne med det formål at behandle din henvendelse (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR) og for det tilfælde, at der er brug for yderligere korrespondance.

Hvis du samtykker udtrykkeligt til at blive kontaktet via e-mail, pr. telefon eller med posten (jævnfør Artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven) på kontaktformularen eller ved anden forespørgsel, giver du GRENKELEASING ApS mulighed for at informere dig for fremtiden per telefon, e-mail eller med posten om aktuelle produkter og tjenesteydelser i den valgte kategori. Vi vil måske også gemme dine oplysninger for at sende dig vores nyhedsbrev. Ydermere gemmer vi din IP-adresse og datoen for din registrering for at kunne dokumentere dit abonnement på nyhedsbrevet i tilfælde af tvivl. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine data anvendes til markedsføring, og du kan på et hvilket som helst tidspunkt afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket for afmelding i bunden af nyhedsbrevet.

 

 
Hvis du ikke giver dit samtykke, vil dine oplysninger blive slettet efter din anmodning er blevet behandlet, med undtagelse af datalagring, hvor der i denne forbindelse eksisterer en lovmæssig forpligtelse eller anden forordning.

 

Indenfor rammerne af vores kontaktformularer benytter vi Eloqua, en tjeneste leveret af udbyderen ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holland. For yderligere information om anvendelsen af Eloqua, se venligst pkt. g nedenfor.

Inden for rammerne af vores kontaktformularer arbejder vi sammen med Eloqua, en tjeneste der bliver leveret af udbyderen ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holland. For yderligere information om Eloquas behandling af dine oplysninger, se venligst nedenfor under punkt g.

 

c. Registrering

 

De oplysninger, som fremføres under registreringen, vil udelukkende blive anvendt af os til at muliggøre din brug af vores tjenester (Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven).

 

Vi indsamler følgende data til registreringsprocessen:

 

 • E-mailadresse
 • Brugernavn
 • Kodeord

 

d. Nyhedsbrevet

 

Vi er glade for at kunne informere dig om de seneste nyheder med vores nyhedsbrev, på basis af dit samtykke (Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven).

 

For at kunne modtage nyhedsbrevet skal du oplyse dit navn og din e-mailadresse. Du kan også skrive yderligere, valgfrie oplysninger. Efter at du har oplyst din e-mailadresse, vil du modtage en e-mail fra os, hvori du skal klikke på et link til bekræftelse af den e-mailadresse, du har oplyst.

 

Dine data vil blive gemt af os, udelukkende med det formål at sende dig vores nyhedsbrev. Ydermere gemmer vi din IP-adresse og datoen for din registrering for at kunne dokumentere dit abonnement på nyhedsbrevet i tilfælde af tvivl. For at kunne måle succesen af vores nyhedsbrev indsamler vi data om, hvorvidt nyhedsbrevet åbnes, hvornår det åbnes, og hvilke links der klikkes på. Derudover indsamler vi information om hvorvidt nyhedsbrevet bliver åbnet, hvornår det bliver åbnet og hvilke links der bliver klikket på, for at kunne måle succesen af vores nyhedsbrev.

Til leveringen af nyhedsbrevet arbejder vi sammen med Eloqua, en tjeneste der bliver leveret af udbyderen ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holland. Nyhedsbreve der sendes ved brug af Eloqua anvender sporingsteknologier. Disse oplysninger bruger vi primært til at finde ud af, hvilke emner, der interesserer dig, ved at spore, hvorvidt vores e-mails åbnes og hvilke links du klikker på. Vi anvender herefter disse oplysninger for at forbedre de e-mails, som vi sender til dig, og de tjenester vi tilbyder og for at koble informationen til eksisterende sporings- og profileringsoplysninger. Vi har ikke mulighed for at spore dine e-mails, hvis du har deaktiveret visning af billeder i dit e-mailprogram. I dette tilfælde vil nyhedsbrevet dog ikke blive vist i sin helhed, og du vil ikke kunne benytte alle funktionerne. Hvis du aktiverer visning af billeder manuelt, vil den ovennævnte sporing finde sted. For yderligere information om Eloquas behandling af dine oplysninger, se venligst nedenfor under punkt g.

 

Til leveringen af nyhedsbrevet benytter vi Eloqua, en tjeneste leveret af udbyderen ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holland. Nyhedsbreve, der sendes ved brug af Eloqua, anvender tracking-teknologi. Disse data bruger vi primært til at finde ud af, hvilke emner, der interesserer dig, ved at spore, hvorvidt vores e-mails åbnes og hvilke links du klikker på. Herefter benyttes oplysningerne til at forbedre de e-mails, som vi sender til dig, for at forbedre de tjenester, som vi tilbyder, og for at koble dem til eksisterende tracking- og profileringsinformation.  Du vil ikke kunne spore dine e-mails, hvis du som standardindstilling har deaktiveret visningen af billeder i dit e-mailprogram. I dette tilfælde vil nyhedsbrevet dog ikke blive vist i sin helhed og det kan være, at du ikke kan benytte alle funktioner. Hvis du aktiverer billederne manuelt, vil den ovennævnte sporing finde sted. For yderligere information om anvendelsen af Eloqua, se venligst pkt. g nedenfor.

 

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket til afmelding i bunden af nyhedsbrevet. 

 

e. Anvendelse af cookies

 

aa) Generel information

 

For at gøre dine besøg på vores hjemmesider mere behagelige og for at muliggøre brugen af visse funktioner anvender vi såkaldte cookies på diverse sider. Det er små tekstfiler, som gemmes på din enhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes efter afslutningen af browsing-sessionen, for eksempel når du lukker din browser (såkaldte sessions-c). Andre forbliver på din enhed og tillader os eller vores associerede selskaber at genkende din browser ved dit næste besøg (såkaldte vedvarende cookies). Cookies kan ikke få adgang til andre filer på din computer eller identificere din e-mailadresse.

 

bb) Anvendelse af cookies

 

Ligesom de fleste hjemmesider, du besøger, bruger vores hjemmeside også cookies til at forbedre brugeroplevelsen, både ved engangsbesøg og ved gentagne besøg på hjemmesiden. Dette gør det muligt for dig at skifte, på en nem måde, mellem hjemmesiderne, gemme konfigurationer og bruge tredjeparters hjælpemidler (såsom Youtube-videoer) på hjemmesiden.

 

Cookies er enten placeret på hjemmesiden (førsteparts-cookies) eller på andre hjemmesider hvis indhold fremgår på vores hjemmeside (tredjeparts-cookies). Disse tredjeparts-leverandører (såsom Facebook) kan gemme cookies, hvis du er logget ind på deres sider og besøger vores hjemmeside. Vi har ingen indflydelse på indstillingerne for cookies på disse hjemmesider. Besøg venligst tredjeparternes hjemmesider for mere information om deres brug af cookies.

 

cc) Legitimiteten af lagringen af cookies

 

De essentielle, funktionelle og statistiske cookies gemmes på grundlag af vores berettigede interesser (Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven) med henblik på optimering og behovsbaseret design af vores hjemmeside.

 

Der lagres cookies til markedsføringsformål på basis af brugerens samtykke (Artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven). Disse cookies er derfor aktiveret, hvis brugeren samtykker til meddelelsen om cookies på hjemmesiden.

 

dd) Deaktivering og sletning af cookies

 

Den indstilling, som du vælger ved dit første besøg som svar på meddelelsen om cookies, vil blive gemt. De valgte indstillinger kan tilpasses her i privatlivsindstillingerne kan tilpasses her i privatlivsindstillingerne til enhver tid.

 

Hvis du ikke ønsker at have cookies liggende, kan du til enhver tid fjerne dem ved at ændre i dine indstillinger. Fremgangsmåden afhænger af din valgte browser.

 

Du kan finde en overskuelig vejledning til, hvordan du sletter dine cookies inde på det følgende link: http://minecookies.org/cookiehandtering/.

 

Hvis du bruger flere forskellige browsere, så skal du huske at slette cookies i hver enkelt browser.

Privatlivsindstillinger


Ring til os

Kontakt os via

+45 44 52 88 10

Ma - Fr 9:00 - 15:00

Cookiens navn (3. part)
Cookiens formål
Lagringstid
Sessions- eller vedvarende cookie

Bloomreach

Teknisk cookie til såkaldte load balancers

Sessionens varighed

Session

Onetrust

Onetrust bruger cookies til at måle brugerens cookieindstillinger og for at muliggøre eller hindre indsamlingen af data fra statistiske eller markedsføringscookies alt afhængig af brugerens indstillinger

12 måneder

Vedvarende

Statistiske cookies

 

Statistiske cookies indsamler information om brugen af en hjemmeside – såsom brugerens mest hyppigt besøgte hjemmesider og om brugeren modtager fejlmeddelelser under brugen af hjemmesiden. Disse cookies lagrer ikke information, som tillader brugeren at blive identificeret. Informationen, som indsamles, sammenlægges, og evalueres, er derfor anonym. Disse cookies bruges udelukkende til at forbedre hjemmesidens ydeevne og dermed forbedre brugeroplevelsen.

Cookiens navn (3. part)
Cookiens formål
Lagringstid
Sessions- eller vedvarende cookie

Piwik Pro

Piwik

Bruges til at sende data om enheden og besøgerens opførsel til PIWIK.

30 minutter – 1 år

Sessions- eller vedvarende cookie

Piwik Pro

Piwik

Detekterer, om en besøgende med vilje har deaktiveret sporing.

Ubegrænset

Vedvarende

Cookies til markedsføringsformål

 

Markedsføringscookies bliver brugt til at vise annoncer der er relevante for brugeren og målrettet efter brugerens interesser. Disse cookies bliver også brugt til at begrænse antallet af gange en annonce bliver vist, og for at måle effektiviteten af markedsføringskampagner. De registrerer om brugeren har besøgt en hjemmeside eller ej. Denne information kan deles med tredjeparter, såsom annoncører. Cookies der bliver brugt til at forbedre målretning og markedsføring er ofte kædet sammen med hjemmesidefunktioner fra tredjeparter.

 

 

Cookiens navn (3. part)
Cookiens formål
Lagringstid
Sessions- eller vedvarende cookie

Facebook

Disse cookies muliggør adfærdsbaseret annoncering og analyse af Facebook.

2 år

Vedvarende

Instagram

Disse cookies muliggør adfærdsbaseret annoncering og analyse af Instagram.

2 år

Vedvarende

Google Adwords

Disse cookies muliggør adfærdsbaseret annoncering og analyse på Google AdWords-platformen.

30 dage - 2 år

Vedvarende

LinkedIn

Disse cookies muliggør adfærdsbaseret annoncering og analyse af LinkedIn.

2 år

Vedvarende

Twitter

Disse cookies muliggør adfærdsbaseret annoncering og analyse af Twitter.

2 år

Vedvarende

Bloomreach

Disse cookies indsamler information, som enten bruges til at spore interesserne hos vores brugere hhv. kunder og til at forbedre oplevelsen på deres hjemmeside, eller til at hjælpe os med at forstå, hvordan vores produkter og tjenesteydelser bruges.

12 måneder

Vedvarende

Eloqua

Disse cookies muliggør adfærdsbaseret annoncering og analyse i sammenhæng med e-mail-markedsføring og monitorering af effektiviteten af e-mailannoncering. Sporingen foretages anonymt, indtil en bruger identificerer sig selv ved at udfylde og indsende en formular.

13 måneder

Vedvarende

De respektive tredjeparter, der anvender cookies på hjemmesiden ses nedenfor:

 

 

f. Omfangsanalyse ved brug af Piwik

 

Hvis du giver dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR), bruger vi Piwik, en software til statistik evaluering af brugeradgang.

 

Din IP-adresse vil blive hashet, før den gemmes. Piwik bruger cookies, som lagres på brugernes computere og muliggør, at brugerens anvendelse af hjemmesiden kan analyseres. I dette tilfælde, kan der udarbejdes pseudonymiserede anvendelsesprofiler af brugerne på basis af de behandlede data. Informationen, som er genereret af cookien med hensyn til din brug af dette online-indhold, gemmes på vores server og videregives ikke til tredjeparter.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde cookie samtykket på følgende måde:

Privatlivsindstillinger


g. Anvendelse af Eloqua

 

Vi bruger Eloquas service til at indsamle statistiske data om brugen af vores hjemmeside, til at sende nyhedsbreve og til at optimere vores tjenesteydelser tilsvarende. Eloqua agerer som databehandler.

 

Eloquas servers fra leverandøren, ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, i Holland er beliggende i EU.

 

Hvis du har givet samtykke til markedsføringscookies, vil Eloqua anvende tilsvarende cookies der bliver opbevaret på din computer, som muliggør analyser af brugen af hjemmesiden (herefter benævnt brugeradfærd). Hvis du allerede har brugt en hjemmeside der bruger Eloqua, har du måske allerede en Eloqua-cookie. Selvom denne cookie er placeret fra andre hjemmesider, er oplysningerne om dit besøg på vores hjemmesider kun synlig for os og bliver ikke delt med Oracle eller andre brugere af Eloqua-tjenesten. Det er heller ikke muligt for os at bruge denne cookie til at registrere eller se information om dine besøg på andre hjemmesider.

 

Hvis du indtaster personoplysninger (f.eks. i kontaktformularen) under dit besøg på hjemmesiden, vil disse oplysninger blive behandlet sammen med din brugeradfærd for at vise dig indhold på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev der er tilpasset dine interesser, såvel som for at kunne sende dig nyheder og information om vores virksomhed og vores udvalg af tjenester baseret på dine data, som er tilpasset dine individuelle interesser. Til dette formål er det teknisk nødvendigt, at vi kombinerer dine indsamlede og modtagne oplysninger i brugerprofiler og vurderer dem til brug for de ovennævnte formål. Dette sker internt i vores virksomhed og kun til brug for de ovennævnte formål.

 

Det retlige grundlag for den pseudonymiserede vurdering af brugen af vores hjemmeside er dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis du under dit besøg på vores hjemmeside har afgivet samtykket.

 

Den information, som cookien har genereret om din brug af hjemmesiden, bliver overført til en server og opbevaret der. Eloqua bruger denne information til at vurdere din brug af hjemmesiden og til at udarbejde fortegnelser over hjemmesideaktiviteten på vores vegne. Hvis du ikke ønsker placering af Eloqua-cookies eller vurderinger af brugeradfærd på din enhed i fremtiden, så er det muligt via følgende link: Eloqua Opt-Out.

 

Du kan finde mere information om databeskyttelse i forbindelse med brugen af Eloqua her: Oracle Privatlivsindstillinger.

 

h) Brug af facebook pixel

aa) Behandlede oplysninger

På vores hjemmeside bruger vi den såkaldte "Facebook pixel" fra "Facebook" (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Irland). Med Facebook pixlen har vi mulighed for at inddele de besøgende på vores hjemmeside i forskellige målgrupper for at kunne vise dig annoncer ("Ads") på Facebook. De indsamlede oplysninger (f.eks. IP-adresser, information om internetbrowser, placering af hjemmeside, hvilke knapper der bliver klikket på, muligvis pixel ID og andre funktionaliteter) kan ikke ses af os, men kan kun bruges i forbindelse med at vise bestemt annoncer. Når Facebook pixel-koden bliver brugt, bliver der også placeret cookies på din enhed.

Hvis du har en Facebook-bruger og er logget ind bliver dit besøg på denne hjemmeside tildelt din Facebook-bruger.

For at kunne udveksle de pågældende oplysninger opretter din internetbrowser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks server. Vi har ingen indflydelse på omfanget af og senere anvendelse af de oplysninger som Facebook har indsamlet gennem brugen af dette værktøj, og denne information er givet efter vores bedste kendskab: Ved at integrere Facebook pixlen modtager Facebook information om, at du besøger den tilsvarende side til vores hjemmeside og at du har tilgået eller klikket på en af vores annoncer. Hvis du er registreret på en af Facebooks tjenester, kan Facebook tildele besøget din bruger. Selvom du ikke er registreret på en af Facebooks tjenester eller er logget ind, er der en mulighed for at udbyderen vil finde og gemme din IP-adresse og andre identifikationer.

 

 

Du kan finde mere information om hvordan Facebook behandler dine data her https://www.facebook.com/policy.php

bb) Formål med behandlingen af data

Vi burger disse funktioner for at give dig de tilbud der bedst passer til dine interesser.

cc) Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR). Vi indhenter dit samtykke via vores cookie-banner når du besøger vores hjemmeside.

dd) Opbevaringsperiode og kontrolmuligheder

Vi opbevarer dine oplysninger indtil oplysningen ikke længere er nødvendig til det pågældende formål (visning af målrettede annoncer), indtil du har gjort indsigelse mod opbevaringen af dine oplysninger eller indtil du har trukket dit samtykke tilbage.

Deaktivering af Facebooks brugerdefinerede målgrupper er muligt for brugere der er logget ind på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Du kan ændre dine Facebook annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

i) Brug af Google Remarketing og DoubleClick

aa) Behandlede oplysninger 

Google Remarketing og DoubleClick (i dag Google Ad Manager): Vi bruger Google Remarketing og Google DoubleClick fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Med denne teknologi bliver der placeret cookies som måler hvordan du bruger vores hjemmeside og som gør det muligt for din browser at blive genkendt når du besøger hjemmesider der er en del af Googles annoncenetværk. Til dette formål bruger Google Analytics' sporingskode såkaldte dobbelt-klik-cookies udover Google Analytics-cookies. Disse cookies indsamler oplysninger om hvilke (tredjeparts)hjemmesider, der er en del af Googles annoncenetværk, du har besøgt og hvilke annoncer du har klikket på. Derudover bliver data fra førstepartscookies (f.eks. Google Analytics-cookies) og tredjepartscookies (f.eks. Googles cookie til visningspræferencer) kædet sammen. Dette giver os mulighed for at vurdere visningen af annoncer og din interaktion med disse annoncer.

Google Ads-konverteringssporing: Vi bruger Google Ads-konverteringssporing. Med denne teknologi bliver der placeret cookies på din enhed når du interagerer med en af vores annoncer, f.eks. klikker på den. Cookiesene bliver brugt til at analysere hvad der sker efter du har interageret med en annonce, f.eks. om du køber et af vores produkter, ser annoncen fra din mobiltelefon, downloader vores app eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

bb) Formål med behandlingen af dine data

Google Remarketing og DoubleClick (i dag Google Ad Manager): Vi bruger denne teknologi til at vise dig målrettede annoncer på andre hjemmesider i Googles annoncenetværk. Annoncerne er forbundet med det indhold du tidligere har set på vores hjemmeside.

Google Ads-konverteringssporing: Vi bruger denne teknologi til at forbedre vores tilbud.

cc) Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR). Vi indhenter dit samtykke via vores cookie-banner når du besøger vores hjemmeside.

dd) Opbevaringsperiode og kontrolmuligheder

De oplysninger der bliver indsamlet via Googles funktionaliteter bliver gemt og slettet jævnligt.

Du kan hinder placeringen af cookies på din enhed ved at tilpasse indstillingerne i din browser.

Du kan også hinder Google i at indsamle og behandle oplysninger om dig ved at installere en tilføjelse til din browser som du kan finde på dette link.

Google Dynamic Remarketing og DoubleClick såvel som Google Ads-konversionssporing: Du kan gøre indsigelse mod placering af cookies og den dertilhørende behandling af dine oplysninger ved at deaktivere personaliserede annoncer via dine annonceindstillinger. Du kan deaktivere brugen af cookies fra tredjepartsudbydere via Networking Adversiting Initiative ved at bruge dette link. Alternativt kan du deaktivere dobbeltklik-cookies ved at installere en tilføjelse til din browser.

Dette kan begrænse funktionaliteten på vores hjemmeside.

Du kan finde mere information i Googles privatlivspolitik.

j) Brugen af LinkedIn Insights og Conversion Tracking

aa) Hvilke oplysninger bliver behandlet

Vi bruger LinkedIn Insight Tag fra udbyderen LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA til denne hjemmeside. LinkedIn Insigt Tag skaber en LinkedIn "browser cookies" der indsamler følgende oplysninger:

 

 • IP-adresse
 • Tidspunkt for tilgangen
 • Aktivitet på hjemmesiden
 • Demografiske oplysninger fra LinkedIn, hvis brugeren er et aktivt medlem af LinkedIn

Denne teknologi giver os mulighed for at få indsigt i virkningen af interaktionen mellem vores annoncer og informationer på vores hjemmesiden. Til dette formål har vi integreret LinkedIn Insight Tag på vores hjemmeside, som etablerer en forbindelse til LinkedIn's server, hvis du besøger vores hjemmeside og er logget ind på din LinkedIn-profil på samme tid.

bb) Formål med behandlingen af dine data

Vi behandler dine oplysninger for at kunne vurdere effektiviteten af vores markedsføringskampagner og for at indsamle information om besøgende, der besøger vores hjemmeside via vores markedsføringskampagner på LinkedIn.

cc) Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR). Vi indhenter dit samtykke via vores cookie-banner når du besøger vores hjemmeside.

dd) Opbevaringsperiode og kontrolmuligheder

Vi opbevarer dine oplysninger indtil oplysningen ikke længere er nødvendig til det pågældende formål (vurdering af markedsføringskampagner), indtil du har gjort indsigelse mod opbevaringen af dine oplysninger eller indtil du har trukket dit samtykke tilbage.

De indsamlede oplysninger er krypterede. Du kan finde mere information her. Du vil her kunne finde LinkedIn's privatlivspolitik og LinkedIn's opt-out-løsning.

i) Integration of Google Maps

 

Vi integrerer kortene fra tjenesteydelsen, "Google Maps", som leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Databehandlingen kan omfatte, men er ikke begrænses til, IP-adresserne og brugernes lokaliseringsdata, som, derudover, ikke bliver indsamlet uden samtykke (der ofte er afgivet gennem indstillingerne på mobiltelefonen). Medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til anvendelsen, udgøres vores retsgrundlag for denne databehandling af vores berettigede interesse (Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, jf. § 6 i databeskyttelsesloven) med henblik på design af vores hjemmeside for at opfylde dine behov. Oplysningerne kan også blive behandlet i USA, som er et usikkert tredjeland. Google LLC har tilmeldt sig the EU-US Privacy Shield (se: https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt000000001L5AAI) 

Privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

 

7. Hvor længe lagres mine oplysninger? 

 

Medmindre det udtrykkeligt erklæres i denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred, vil oplysninger om brugen og registrering, som gemmes hos os, blive slettet så snart, som de ikke længer er påkrævet for den planlagte anvendelse af dem, og så snart, sletningen ikke er i modstrid med lovfæstede forpligtelser til fortsat datalagring.

 

Vi behandler og lagrer andre personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktuelle og lovmæssige forpligtelser. Det skal bemærkes, at vores forretningsforhold er en kontinuerlig forpligtelse, som er indrettet til at vare i flere år. Hvis oplysningerne ikke længere behøves til opfyldelsen af kontraktuelle eller lovmæssige forpligtelser, bliver de jævnligt slettet, medmindre den fortsatte, midlertidige, behandling af dem er nødvendig til følgende formål:

 

 • Opfyldelse af forretningsmæssige og skattemæssige forpligtelser til fortsat datalagring: årsregnskabsloven, bogføringsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme og skattelovgivningen. Tidsfristerne for fortsat lagring af data og dokumentation er mellem fem og op til ti år.
 • Bevaring af bevis- eller dokumentationsmateriale i forbindelse med de lovfæstede forældelsesfrister, jf. forældelsesloven, kan disse forældelsesfrister være op til 30 år, hvor den almindelige forældelsesfrist er 3 år.

8. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

 

Enhver person, som er under indflydelse af os, har følgende rettigheder:

 • Indsigtsret jævnfør Artikel 15 i GDPR.
 • Ret til berigtigelse jævnfør Artikel 16 i GDPR.
 • Ret til sletning jævnfør Artikel 17 i GDPR.
 • Ret til begrænsning af databehandlingen jævnfør Artikel 18 i GDPR.
 • Ret til at gøre indsigelse jævnfør Artikel 21 i GDPR.
 • Samt ret til dataportabilitet jævnfør Artikel 20 i GDPR.

 

Desuden gælder retten til at appellere til en kompetent tilsynsmyndighed indenfor databeskyttelse (Artikel 77 i GDPR).


Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysninger på et hvilket som helst tidspunkt. Dette gælder også tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, som bliv udstedt til os før GDPR trådte i kraft, det vil sige før d. 25. maj 2018. Bemærk venligst, at tilbagekaldelsen udelukkende er gældende for fremtiden. Databehandling, som har fundet sted inden tilbagekaldelsen, påvirkes ikke.

 

9. Er jeg forpligtet til at stille oplysninger til rådighed?

 

Som en del af vores forretningsforhold skal du levere de oplysninger, som er påkrævet for at indgå i et forretningsforhold og opfylde de forbundne kontraktuelle forpligtelser, eller levere de oplysninger, som vi er lovmæssigt forpligtede til at indsamle. Uden denne information vil vi normalt ikke være i stand til at indgå eller handle i forbindelse med kontrakten med dig.
 
Særligt jævnfør bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, er vi forpligtede til at identificere dig på grundlag af dit identifikationsdokument, og til at registrere og gemme dit navn, fødested, din fødselsdato, nationalitet, adresse og dine identifikationsdata. For at vi kan være i stand til at opfylde denne lovmæssige forpligtelse, må du levere de nødvendige oplysninger og dokumenter til os i overensstemmelse med Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme og meddele det med det samme, hvis der indtræffer ændringer under varigheden af vores forretningsforhold.

 

Leverer du ikke de nødvendige oplysninger og dokumenter, vil vi måske ikke indgå eller fortsætte i det forretningsforhold, du ønsker.

 

10. I hvilket omfang er der tale om en automatiseret beslutningsproces?

 
I princippet foretaget vi, i medfør af Artikel 22 i GDPR, ingen fuldt automatiserede beslutningsprocesser for at give anledning til eller vedligeholde forretningsforholdet. Hvis vi i enkeltstående tilfælde anvender disse procedurer, vil vi informere dig om det særskilt, hvis det er lovmæssigt påkrævet.

 

11. Finder profilering sted?

 

Fra tid til anden foretager vi automatisk behandling af dine oplysninger med det formål at evaluere visse personlige aspekter (profilering). Vi bruger for eksempel profilering i følgende tilfælde:

 

 • På grund af lovmæssige og forskriftsmæssige krav er vi forpligtede til at bekæmpe hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og ejendomsrelaterede lovovertrædelser. Samtidig udføres også der evalueringer af data (blandt andet betalingsoverførsler). Disse tiltag finder også sted for at beskytte dig.
 • For at levere målrettet information og produktrådgivning til dig bruger vi evalueringsværktøjer. De muliggør en behovsbaseret kommunikation og annoncering, hvilket også omfatter markeds- og opinionsanalyse.
 • Vi anvender resultatet til at vurdere din kreditværdighed. Her beregnes sandsynligheden af, at en kunde vil opfylde sine betalingsforpligtelser i forbindelse med kontrakten. Beregningen kan eksempelvis omfatte indkomst, udgifter, eksisterende forpligtelser, profession, arbejdsgiver, ansættelsesvarighed, tidligere forretningserfaring, tidligere tilbagebetaling af lånet samt information fra kreditrapporteringsbureauer. Resultatet baseres på en matematisk-statistisk anerkendt og afprøvet procedure. Resultaterne af beregningen vil hjælpe os med at træffe beslutninger i forbindelse med produktsalg og udgør en del af den løbende risikostyring.
info

Information om din ret til tilbagekaldelse ifølge Artikel 21 i GDPR

 

1. Sagsspecifik ret til at gøre indsigelse

 

Til enhver tid  har du retten til, af årsager som skyldes din særlige situation, at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af de personlige oplysninger, som har forbindelse til dig, og som finder sted på basis af Artikel 6, stk. 1, litra e i GDPR (databehandling i offentlighedens interesse) samt Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (databehandling på grundlag af en afvejning af interesser); dette gælder også profilering på basis af denne bestemmelse som det nævnes i Artikel 4, stk. 4 i GDPR.
 
Gør du indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger medmindre vi kan fremvise tungtvejende, berettiget grundlag for behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og dine frihedsrettigheder eller hvis databehandlingen tjener det etablerede samfundssystem eller en udøvelse af eller et forsvar for retlige krav.

 

2. Retten til at tilbagekalde dit samtykke til databehandlingen, som sker med henblik på direkte annoncering

 

I enkelte tilfælde behandler vi dine personlige oplysninger med henblik på direkte annoncering. På et hvilket som helst tidspunkt har du retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger, som vedrører dig, med henblik på denne annoncering, som omfatter profilering i det omfang, som er forbundet med en sådan direkte annoncering.
 
Hvis du gør indsigelse mod databehandlingen, som har den direkte annoncering som formål, vil dine personlige oplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål.

 
Du kan tilbagekalde dit samtykke til dette ved at sende et brev med en tilsvarende formulering til:

 

GRENKELEASING ApS
Data protection officer
Marielundvej 48, 3.
DK-2730 Herlev
eller via e-mail: [email protected]